Tư vấn thủ tục công bố thực phẩm

Trung tâm tư vấn VNFOOD hướng dẫn chi tiết thủ tục CÔNG BỐ THỰC PHẨM tại Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm TP. HCM. Thực hiện theo đúng hướng dẫn này giúp Quý doanh nghiệp hoàn tất việc công bố thực phẩm với chi phí tối thiểu và thời gian nhanh nhất.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.