QCVN 4-9 : 2010/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm rắn chắc

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm rắn chắc được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

QCVN 4-13:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM – CHẤT ỔN ĐỊNH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-13:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM – CHẤT ỔN ĐỊNH National technical regulation on Food Additive – Stabilizer HÀ NỘI – 2010 LỜI…

QCVN 3-1:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM   National technical regulation on substances may be added for zinc fortification…