QCVN 4-9 : 2010/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm rắn chắc

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm rắn chắc được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.