QCVN 4-13:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM – CHẤT ỔN ĐỊNH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-13:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM – CHẤT ỔN ĐỊNH National technical regulation on Food Additive – Stabilizer HÀ NỘI – 2010 LỜI…

QCVN 3-1:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM   National technical regulation on substances may be added for zinc fortification…