Tư vấn thủ tục công bố thực phẩm

Trung tâm tư vấn VNFOOD hướng dẫn chi tiết thủ tục CÔNG BỐ THỰC PHẨM tại Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm TP. HCM. Thực hiện theo đúng hướng dẫn này giúp Quý doanh nghiệp hoàn tất việc công bố thực phẩm với chi phí tối thiểu và thời gian nhanh nhất.

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm: có quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành Thủ tục Tự Công bố sản phẩm và Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi sản xuất và đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.