Số/ ký hiệu:155/2018/NĐ-CP
Loại văn bản :Nghị định
Ngày ban hành:12/11/2018
Ngày hiệu lực:12/11/2018
Ngày 12/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Theo đó, bãi bỏ một số văn bản, quy định thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm như:

– Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm.

– Bãi bỏ Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Bãi bỏ Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Download Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *